Småviltjakt

Foto: Karl Gustav Indreeide

Foto: Karl Gustav Indreeide

 

Rypejakt utan hund

I Skjåk Almenning har vi mykje fjell og vidde, og over 93 % av arealet vårt ligg over skoggrensa. Vi har derfor mykje terreng å utforske for den som har lyst til å jakte fjellrype og hare i høgfjellet!

I Breheimen er det delvis «bratt til gards», men utsikten er også deretter, her kan du jakte rype og hare mellom 2000 meters toppar og store isbrear! Det fins også snillare terreng i Breheimen, slik som Tundradalen, Glittervatnet og området sør og vest for Grotli. 

I Reinheimen er terrenget litt slakare, og er du glad i dei store fjellviddene er dette området for deg.

Rypejakt utan hund startar 15. september i Skjåk Almenning.

Rypejakt med hund

For dei som vil jakte rype med hund, har vi også brukbare terreng, men fjellbjørkebeltet og gode lirypebiotopar er naturleg avgrensa av terrengforhold og lite nedbør. Alle terrenga våre har område med lirype, og bestanden i dei enkelte felta varierer frå år til år. For at det ikkje skal bli for mange jegerar med hund, er det innført avgrensing i kortsal fordelt på periodar.

Alle som jaktar med hund på framvise gyldig bevis for sauedressur. Det er beitedyr i dei aller fleste områda. 

Skjåk Almenning er delt inn i 6 jaktfelt for småvilt, der alle terreng har område som eignar seg for jakt både med og utan hund. Rypejakt med hund startar 15. september i Skjåk Almenning (nytt frå og med hausten 2018).

Sal av jaktkort for utanbygds og hytteeigarar i skjåk

Alle utanbygds som vil jakte småvilt i Skjåk Almenning, må frå og med 2018 søkje om dette via Inatur. Søknadsfristen er 1. juni. Det blir kun lagt ut 5 dagars kort i 3 periodar;

Periode 1 er 15/9-19/9 med og utan hund

Periode  2 er 20/9-24/9 med og utan hund

Periode 3 er 25/9-29/9 med og utan hund

Det er høve til å søkje på fleire periodar og jaktfelt, og søkjar må sjølv prioritere felt og periode gjennom Inatursystemet. I 2019 har vi gjort det mogleg å søkje som lag på inntil 2 personar.

Hytteeigar i Skjåk

I tildeling av kort vil dei som har hytte i Skjåk bli prioritert så langt det let seg gjere med inntil 2 kort per hytte (heimelshavar/ektefelle/sambuar/born). Det er ikkje høve til å overdra kort frå andre hytteeigarar.

Det er størst press på å få jakte i felt 3 og 4 (rundt Grotli), særleg i periode 1. Alle kan ikkje forvente å få fyrste ynskje sitt oppfylt – for å få større moglegheiter til jakt, oppmodar vi derfor om å søkje på fleire felt, og/eller fleire periodar. Det er også høve til å søkje som lag på inntil 2 personar.

MERK! Då vi ikkje har festeregiseter som kan knytas opp mot Inatur, ein for å bli registrert som søkjar med prioritet som hytteigar - sende oss ein e-post med namn på søkjarane, samt festenr på hytta - og kven som eventuelt vil jakte som lag i same felt og periode.  E-posten kan sendast til birgit@skjak-almenning.no.

RypeJakt med hytte

Det er lagt ut tilbod om småviltjakt som inkluderar leige av hytte på Inatur. Nokre av pakkene eignar seg for rypejakt med hund, medan andre tilbod passar best for fjellrypejakt utan hund.

sal av jaktkort til innanbygds

Innanbygds får kjøpe jaktkort som før hjå Skjåk Almenning, og treng ikkje søkje om småviltjakt. Jaktstart med hund blir også 15. september for innanbygdsbuande frå og med 2018. Kortet gjeld jakt i heile Skjåk Almenning, og er delt på halvsesongkort, sesongkort og smårovviltkort.  

Taksering og kvoter

Kvart år blir det gjennomført lirypetaksering med hund i august. Resultatet frå denne, samt observasjonar gjennom sommar og tidleg haust legg føringar for dagskvoter og avgrensingar i kortsal. Dagskvote er lik for innanbygds og utanbygds jegerar, og blir kunngjort på heimesida før jakta tek til.

Dei siste åra har det vore sett forholdsvis strenge dagskvoter, og ein må rekne med at dette vil fortsette. Vi oppmodar jegerane om å hauste av kull, og om å spare enkeltfugl og par.

Taksering og kvote 2019

Resultatet frå årets linjetaksering på rype er nå bearbeidd og resultatet syner dessverre til dårleg produksjon. Dette skuldast dårlege verforhold under klekkinga, lite smågnagarar og predatortrykk. Tendensen er lik for fleire område i Noreg som du kan lese meir om i Ryperapporten 2019 (https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-2019). Totalt sett både i Reinheimen og Breheimen er gjennomsnittleg kyllingsproduksjon pr. par 2,7 kyllingar. Aust i Reinheimen er eit lite unntak med høvelege takseringsresultat.

Årets kvote er fastsett til 1 rype per jeger per dag og totalt 5 på ein sesong i Skjåk Almenning. Restriktiv kvote blir sett for å sikre eit grunnlag for neste års bestand. Ein skil ikkje på li eller fjellrype. Kvota er lik for innanbygds og utanbygds, men for innanbygdes gjeld den per halvsesong. Altså 5 ryper frå 15/9 til 23/12 og 5 frå 1/1 - 28/2. Denne kvota fylgjer kvar enkelt sesong og kan ikkje overdragast. Kvote på orrfugl for innanbygds er 2 orrfugl per sesong.

For utanbygdes jegere blir det ikkje sal av rypekort utover det som er seld på førehand. Innanbygdes kjøper kort her på administrasjonsbygget.

På Inatur kan du imidlertid kjøpe kort for fuglehundtrening, harejakt og smårovvilt.

Vi oppmodar jegerane om å hauste av kull, og spare enkeltfugl og par - og ynskjer alle jegerane fine haustdagar i Skjåk!

Jaktreglar finn du ved å klikke deg inn på denne linken: https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50cf01eada0625f82e2334c6/5ad64c0e95094a0003287f3b

Nye jaktfelt og grenser frå hausten 2018

Skjåk Almenning er nå delt inn i 6 jaktfelt for utanbygds frå og med 2018. Meir detaljerte kart finn du på Inatur og tilboda våre der. 

Oversiktskart Rypejakt Skjåk Allmen.jpg

Jaktfelt 1. Aursjoen - Horrungen

Omfattar det nordaustre området i Skjåk rundt Aursjoen og grensa mot Lom i aust og Lesja i nord. Store delar av terrenget ligg i Reinheimen Nasjonalpark og Ottadalen LVO.

Dette er eit av dei mest populære områda våre, mykje pga. lett atkomst til terrenget med vegen opp til Aursjoen, der høgste punkt på bilvegen er 1140 moh. Terrenget innover mot Lesja og Lom er lettgått. Dei høgste fjelltoppane i området er Horrungen 1832 moh og Skardtind 1883 moh på grensa mot Lesja og Lom. I området sør for Aursjoen og rundt Aursjoen er det mest lirype, elles er det bra fjellrypeterreng ved fjellet Horrungen og rundt Storhøbu.

Utgangspunkt frå Aursjoen.  
Hytter til utleige med jakt:  Aursjobu og Storhøbu

Jaktfelt 2. Aursjoen - Heggebottflye

Omfattar området frå Aursjoen og vestover forbi Heggebottflye. Store delar av terrenget ligg i Reinheimen Nasjonalpark og Ottadalen LVO. 

Mykje lettgått terreng med utgangspunkt frå Aursjoen. Alternative utgangspunkt er Heggebottsætre eller Stamsætre (desse to setervegane eignar seg best for bil med 4x4). 

Nedre delar av terrenget har brukbart med lirype, medan det er bra fjellrypeterreng ved Sveinbu. 

Gode utgangspunkt er Aursjoen, Heggebottsætre og Stamsætre. 
Hytter til utleige med jakt: Sveinbu og Aursjohytta.

 

Jaktfelt 3. Billingen - Breidalen

Omfattar området frå Billingen - Grotli og Breidalen til fylkesgrensa vestover. Også her er det lettgått terreng med utgangspunkt langs riksveg 15. Eit terreng som er godt kjent gjennom fuglehundprøva "Grotliprøva". Her er også treningsfelt for fuglehundar. Nedre delar har brukbare lirypeterreng, lenger inn er det naturleg nok fjellrypa som dominerer. 

Gode utgangspunkt er Billingen, Nysætre, Grotli og Hamseviken. 
Hytter til utleige med jakt: Legerhytta , Tverråhytta og Skarvedalshytta

 

Jaktfelt 5. Liavatnet -Tundradalen

Omfattar området sør for Raudalen, med hovudområdet rundt Liavatnet, Mysubytta og Tundradalen. Store delar av terrenget ligg i Breheimen Nasjonalpark. 

Gode utgangspunkt er Sota Sæter, Tundradalen, Skjellom og Lundadalen.
Hytter til utleige med jakt: Liabue, Sottjønnbue, Grønstorrbue

Jaktfelt 4. Gml Strynfjellsvegen - Raudalen

Omfattar området sør for Vassvenda og Måråe - Glittervatnet til Raudalen. Området er stort sett lettgått, og nedre delar er bra lirypeterreng. Store delar av terrenget ligg i Breheimen Nasjonalpark. 

Gode utgangspunkt er Gamle Strynfjellsvegen, osen ved Heillstuguvatnet (bru over Otta elva), Stuttgongen (bru over Otta elva), og Botn Seter.
 

 

Jaktfelt 6. Lundadalen - Lendfjellet

Omfattar området lengst sør og aust i Skjåk til grensa mot Lom og Luster. Hovudområde for jakt er Skjellom - Tverrfjellet og Lundadalen - Lendfjellet. Her kan du jakte fjellrype mellom ei heil rekke med 2000 metertoppar i fantastiske omgjevnadar! 

Lirypeterreng rundt Skjellom og i Lendfjellet. 

Gode utgangspunkt er Sota Sæter, Tundradalen, Skjellom og Lundadalen.
Hytte til utleige i Lundadalen 

 

Harejakt med hund

Harejakt med «løs på drevet halsende hund» er tillatt frå 10. oktober og ut februar månad. Ingen feltinndeling. Fritt kortsal på Inatur

Smårovviltkort

Alle kan kjøpe sesongkort for jakt og fangst på smårovvilt. Sesongkortet gjeld for jaktåret og kan kjøpas på Inatur.