Småviltjakt

 Foto: Karl Gustav Indreeide

Foto: Karl Gustav Indreeide

 

Småviltjakt utan hund

I Skjåk Almenning har vi mykje fjell og vidde, og over 93 % av arealet vårt ligg over skoggrensa. Vi har derfor mykje terreng å utforske for den som har lyst til å jakte fjellrype og hare i høgfjellet! I Breheimen er det delvis «bratt til gards», men utsikten er også deretter, her kan du jakte rype og hare mellom 2000 meters toppar og store isbrear!

Det fins også snillare terreng i Breheimen, slik som Tundradalen, Glittervatnet og området sør og vest for Grotli. Jaktfelt C og D ligg i Breheimen. I Reinheimen er terrenget litt slakare, og er du glad i dei store fjellviddene er dette området for deg.

Jaktfelt A og store delar av jaktfelt B ligg i Reinheimen. Rypejakt utan hund startar 15. september i Skjåk Almenning.

Rypejakt med hund

For dei som vil jakte rype med hund, har vi også brukbare terreng, men fjellbjørkebeltet og gode lirypebiotopar er naturleg avgrensa av terrengforhold og lite nedbør. Alle terrenga våre har område med lirype, og bestanden i dei enkelte felta varierer frå år til år. For at det ikkje skal bli for mange jegerar med hund, er det innført avgrensing i kortsal fordelt på periodar.

Skjåk Almenning er delt inn i 4 jaktfelt for småvilt, A – B –C og D, alle terreng har område som eignar seg for jakt både med og utan hund. Rypejakt med hund startar 25. september i Skjåk Almenning.

 

Taksering og kvoter

Kvart år blir det gjennomført rypetaksering med hund i august. Resultatet frå denne, samt observasjonar gjennom sommar og tidleg haust legg føringar for dagskvoter og avgrensingar i kortsal. Dagskvote er lik for innanbygds og utanbygds jegerar, og blir kunngjort på heimesida før jakta tek til. Dei siste åra har det vore sett forholdsvis strenge dagskvoter, og ein må rekne med at dette vil fortsette. Vi oppmodar jegerane om å hauste av kull, og om å spare enkeltfugl og par.

Sal av jaktkort

Sal av utanbygds jaktkort skjer via Inatur, dette blir klart i løpet av mars 2018. Innanbygds får kjøpe jaktkort på Skjåk Almenning.

Hytter til utleige

Mange av utleigehyttene våre ligg langt til fjells, og høver bra som utgangspunkt for småviltjakt – då har du også tak over hovudet og slepp å bera med deg så mykje utstyr.

 
jaktfelt2016.jpg

Jaktfelt A

Omfattar det nordaustre området i Skjåk rundt Aursjoen og grensa til Lesja.
NB! Det er gjort endring i grensa mellom felt A og B for å fordele jakttrykket betre (felt A omfattar nå også Heggebottflye). 

Eit av dei mest populære områda våre, mykje pga. lett atkomst til terrenget med vegen opp til Aursjoen, der høgste punkt på bilvegen er 1140 moh. Terrenget innover mot Lesja er lettgått. Dei høgste fjelltoppane i området er Horrungen 1832 moh og Skardtind 1883 moh på grensa mot Lesja og Lom.  

Gode utgangspunkt er Stamsætre, Heggebottsætre, austre og vestre del av Aursjoen.  
Hytter til utleige: Sveinbu, Aursjobu og Storhøbu

Jaktfelt B

Omfattar den nordvestre delen i Skjåk, frå Billingen - Vuludalen - Grotli - Breidalen og vidare vest til fylkesgrensa. Feltet er avgrensa i sør av Heillstuguvatnet - Vassvendtjønnin og vassdraget vidare vestover til Langvatnet ved Gamle Strynsfjellsvegen. 

Mykje lettgått terreng med utgangspunkt frå Rv 15 og nordsida av Fv 258 (Gamle Strynsfjellsvegen). 

Delar av terrenget eignar seg bra for jakt med hund.

Gode utgangspunkt er Billingen, Nysætra, Grotli, Hamseviken og Breidalen.
Hytter til utleige: Skarvedalsbue, Storvassbue, Tverråhytta, Grønvassbue, Kvitberghytta og Legerhytta.

 

Jaktfelt C

Omfattar området sørvest for Otta elv, sør for gamle Strynefjellsvegen til Ostrevassdraget. Delar av terrenget eignar seg for jakt med hund.

Gode utgangspunkt er gamle Strynefjellsvegen, osen ved Heillstuguvatnet (bru over elva), Stuttgongen (bru over elva), Botn Seter og Mysubytta.  
Hytter til utleige: Glitterbue og Raudalsbue. I tillegg har vi ei enkel skogskoie ved Framruste og ei privateigd hytte ved Glittervatnet som kan vere aktuell å leige, ta kontakt for meir informasjon.

Jaktfelt D

Omfattar det søraustre området, vest for Ottavassdraget, og sør frå Ostrevassdraget til kommunegrensa mot Lom og Luster. 

Gode utgangspunkt er Sota Sæter, Tundradalen, Skjellom og Lundadalen.
Hytter til utleige: Liabue, Sottjønnbue, Grønstorrbue og Sauhytta.

Småviltkart freda område Skjåk vest 2.jpg

Vinterjakt for innanbygdsbuande

Det er opna for vinterjakt på rype for innanbygdsbuande. Dei må kjøpe jaktkort på Skjåk Almenning. Også i år er det freda eit område på begge sider av Rv 15 frå Billingen og gjennom heile Breidalen, sjå kartet. Kvote på 2 ryper per jeger per dag og inntil 5 ryper totalt per halvsesongkort.

 

Harejakt med hund

Harejakt med «løs på drevet halsende hund» er tillatt frå 10. oktober og ut februar månad. Fritt kortsal hos Inatur

Smårovviltkort

Alle kan kjøpe sesongkort for jakt og fangst på smårovvilt. Sesongkortet gjeld for jaktåret og kan kjøpas på Inatur.