Søknadsskjema - villreinjakt

Bukkejakt i Lundadalen – Foto: Dag Kjelsaas.

Bukkejakt i Lundadalen – Foto: Dag Kjelsaas.

I Skjåk får alle innanbygds søkjarar tildelt villreinjakt kvart år, og kategori dyr blir tildelt etter ei fast rullering. Men største delen av jaktkort går til utanbygds jegerar, og for utanbygds jegerar er det også mogleg å søkje som lag.

Prisane for utanbygds for ulike kategoriar dyr er i 2018 fastsett til:

Utanbygds Innanbygds
Fritt dyr 12500 4200
Bukk u 50 8950 2900
Bukk u 40 simle 7750 2500
Kalv 3850 1350

Merk ny korttype frå 2017; simle/bukk u 40 kg OG kalv. Utanbygds jegerar som søkjer på dette kortet vil bli prioritert. Dette er for å prøve å redusere jakttrykket og potensialet for skadeskyting og inhuman jakt.

SØKNADSFRISTEN VAR 1. APRIL 2018. SKJEMA FOR 2019 KJEM NÅR VI ÅPNAR FOR NYE SØKNADER.