Søknadsskjema - villreinjakt

Bukkejakt i Lundadalen – Foto: Dag Kjelsaas.

Bukkejakt i Lundadalen – Foto: Dag Kjelsaas.

I Skjåk får alle innanbygds søkjarar tildelt villreinjakt kvart år, og kategori dyr blir tildelt etter ei fast rullering. Men største delen av jaktkort går til utanbygds jegerar, og for utanbygds jegerar er det også mogleg å søkje som lag.

Prisane for utanbygds for ulike kategoriar dyr er i 2019 fastsett til:

Utanbygds Innanbygds
Fritt dyr 13500 4400
Bukk u 50 9300 3000
Bukk u 40 simle 8000 2600
Kalv 4000 1400

Merk ny korttype frå 2017; simle/bukk u 40 kg OG kalv. Utanbygds jegerar som søkjer på dette kortet vil bli prioritert. Dette er for å prøve å redusere jakttrykket og potensialet for skadeskyting og inhuman jakt.

I søknadsskjema for utanbygds er det berre to område å søkje på, nord og søraust. Område Nord er i Reinheimen, og område søraust er i Breheimen søraust.

SØKNADSFRIST 1. APRIL. Søknadsomgangen for 2019 er nå stengt.