Almenningsstyret

Almenningsstyret representerer interessene i almenninga og har til oppgåve å forvalte ressursane i  samsvar med lover, bruksreglar og skogbruksplan. Val av almenningsstyret skjer annakvart år i samsvar med reglane i Lov om bygdealmenninger av 1992.  Styret verkar som eit kollegium der avgjerder blir teke i styremøte. I tillegg til synfaringar og arbeidsmøte blir det i normalt halde omkring 9 styremøte i året i Skjåk Almenning. Almenningsstyraren er sekretær for styret.

Almenningsstyret
Kjell Egil Ramstad (styreleiar) · 2016-2020
Mona Haugen Grimstad (nestleiar) · 2016-2020
Kjell Aaboen · 2016-2020
Tordis Brandsar · 2016-2020
Liv Mona Johnsgard · 2014-2018
Rune Plassen · 2014-2018
Ragnhild Løkken · 2014-2018